Wezwanie do zapłaty – kilka faktów, o których warto wiedzieć

Wezwanie do zapłaty to ten moment, kiedy jeszcze warto podjąć próbę polubownego załatwienia sprawy i jednocześnie pierwszy krok na oficjalnej ścieżce odzyskania należności. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może się uchylić od uregulowania swojego zobowiązania. Często pytacie kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne. Pora na kilka faktów.

Admin -
Admin
wezwanie do zapłaty fakty pani ala

Celem wezwania do zapłaty jest nakłonienie kontrahenta do uregulowania zaległych należności. Pismo wzywające do zapłaty jest pierwszym krokiem pomagającym odzyskać należne środki. Powiadamia ono dłużnika o wysokości zobowiązania, terminie spłaty, konsekwencjach, jakie mogą go spotkać w przypadku dalszej zwłoki np. Wpisanie do bazy BIK czy skierowaniu sprawy do sądu.

Z artykułu dowiesz się:

Kiedy wezwanie do zapłaty ulega przedawnieniu

Jeśli kontrahent nie uregulował należności w terminie już dzień po wyznaczonym czasie spłaty staje się dłużnikiem. Im szybciej wezwiesz go do uregulowania należności, tym większe masz szanse na pozytywne zakończenie sprawy. Pamiętaj, że jeżeli w porę nie zadbasz o swoje interesy, dług może ulec przedawnieniu

UWAGA: Już dzień po wyznaczonym w umowie czy na fakturze terminie płatności zaczyna się bieg przedawnienia

Wybrane terminy przedawnienia roszczeń majątkowych

Rodzaj roszczeniaCzas, po którym ulega przedawnieniu
Roszczenia z tytułu umowy przewozu, umowy spedycji oraz przedwstępnej umowy sprzedaży1 rok
Roszczenia z tytułu umowy sprzedaży dokonanej przez przedsiębiorcę, umowy o dzieło, umowy zlecenia czy usług telekomunikacyjnych2 lata
Roszczenia z tytułu odsetek3 lata

Zobowiązania z tytułu umowy kredytu czy pożyczki3 lata, licząc od dnia, w którym powstał obowiązek spłaty kredyty czy pożyczki
Zobowiązania podatkowe3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (zobowiązania powstające na skutek doręczenia decyzji z wysokością podatku przez urząd skarbowy, np. podatek od nieruchomości)    
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zobowiązania powstające z mocy prawa, np. 
Inne roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju6 lat

Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od uregulowania swojego zobowiązania, a bieg przedawnienia rozpoczyna się de facto od dnia, którym roszczenie stało się wymagalne. Warto więc mieć na uwadze aby odpowiednio się zabezpieczyć przed przedawnienie roszczeń. Przykładowo podstawowy okres przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi 6 lat. Są jednak liczne wyjątki.

Jeśli wezwanie do zapłaty jest nieskuteczne

I postanowisz wnieść do sądu pozew o zapłątę należności, mussz wykazać, że podjąłeś wcześniej próbę mediacji lubinnego polubownego rozwiązania sporu. Jeśli takiej próby nie było, sąd może poprosić o wyjaśnienie, dlaczego tak się stało.

Ważne! Wezwanie do zapłaty jest konieczne, jeśli kontrahent jasno nie wyznaczył dłużnikowi terminu zapłaty należności. Wtedy wezwanie określa po prostu datę płatności (art. 455 kc).

Wezwanie do zapłaty – wzór

Wezwanie do zapłaty nie wymaga nadzwyczajnej wiedzy. Można skorzystać z funkcjonujących już w sieci internetowej wzorów. Istotne aby dokument zawierał następujące dane:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • wskazanie wierzyciela i dłużnika – kto i od kogo żąda spłaty należności,
 • tytuł „wezwanie do zapłaty” – jasno wskazujący, czego dotyczy pismo,
 • wskazanie źródła, z którego wynika obowiązek zapłaty, np. umowa, faktura,
 • kwotę zaległości wraz z ewentualnymi odsetkami,
 • termin spłaty należności – zazwyczaj wyznacza się 7 lub 14 dni,
 • numer rachunku bankowego do dokonania wpłaty, np. konto firmowe,
 • wyrażenie woli polubownego załatwienia sprawy,
 • opis dalszych działań w stosunku do dłużnika, jeśli nie ureguluje długu w wyznaczonym czasie, np. naliczenie odsetek, skierowanie sprawy do sądu,
 • własnoręczny podpis wierzyciela – jego brak sprawia, że pismo jest nieskuteczne,
 • załączniki – nie są konieczne, ale niekiedy warto je dodać, może to być np. kopia niezapłaconej faktury będąca przedmiotem wezwania.

Przeczytaj również:

Mailowe wezwanie do zapłaty

To szybsza, tańsza i wygodniejsza forma niż list, ale ma swoje wady. Przede wszystkim nie zapewnia twardego dowodu doręczenia, jak list polecony. Nieuczciwy kontrahent może bronić się, że wiadomości w ogóle nie dostał, bo np. system zakwalifikował ją jako SPAM. Zwolennicy tradycyjnych form twierdzą również, że e-mail nie ma takiej siły przekazu jak list polecony, dlatego częściej jest ignorowany.

SMS-owe wezwanie do zapłaty

Krótka i konkretna informacja wysłana w formie sms również może być stosowana, choć minusem jest ograniczenie znaków. Wiadomość taka więc musi zawierać najważniejsze informacje:

 1. kto wzywa,
 2. na jakiej podstawie,
 3. jaki jest termin spłaty.

Wezwanie listowne

Najczęstszą formą jednak wezwania do zapłaty jest polecony za potwierdzeniem odbioru. Ma to duże znaczenie w przypadku dochodzenia swoich praw w sądzie. Jeżeli adresat nie odbierze listu w ciągu dwóch tygodni (podwójne awizowanie), uznaje się, że zapoznał się z jego treścią. Jest to tzw. fikcja prawna skutecznego doręczenia. Podobny skutek ma nieprzyjęcie listu poleconego. Jeśli adresat odmówi przyjęcia wezwania, pismo zwracane jest nadawcy z odpowiednią adnotacją. Wtedy datę odmowy przyjęcia traktuje się jako datę doręczenia.

MASZ DODATKOWE PYTANIE ?

Zapytaj Alicję – pierwszą asystentkę finansową wspieraną sztuczną inteligencją, która doradzi i znajdzie dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

ZADAJ MI PYTANIE

wezwanie do zapłaty paniala

Najpopularniejsze teksty w tym tygodniu:

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  faktoring wpraktyce
  Faktoring w praktyce

  Faktoring w praktyce to nie tylko narzędzia polepszające płynność przedsiębiorcy czy też sposób na przyspieszenie płatności poprzez wypłatę zaliczki faktoringowej to również skuteczny sposób na monitoring...

  Zobacz artykuł