Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu PaniAla.pl oraz zasady pozyskiwania informacji, składania ofert poprzez serwis internetowy PaniAla.pl
 2. PaniAla.pl to platforma umożliwiająca uzyskiwanie informacji na tematy związane z dziedziną finansów oraz otrzymanie ofert od wybranych instytucji finansowych czy innych partnerów serwisu.
   1. Właścicielem serwisu PaniAla.pl jest INDOS SA , zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000343763
 3. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  • Platforma – prowadzona przez Usługodawcę w języku polskim platforma on-line funkcjonująca poprzez aplikację mobilną o nazwie PaniAla;
  • Usługodawca – Indos sa. Ul. Kościuszki 63, Chorzów 41-503;
  • Strona internetowa – strona internetowa pod adresem paniala.pl oraz wszelkie jej podstrony;
  • Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do aplikacji Pani Ala oraz oferowanie za jej pośrednictwem produktów finansowych i innych produktów lub usług oferowanych przez partnerów Platformy.
  • Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonywać czynności poprzez Platformę. Użytkownikiem może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca;
  • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Platformy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w Platformie, zawierające indywidualne dane Użytkownika oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Platformę;
  • Partner – Dostawca Usług Finansowych, Ubezpieczeniowych bądź innych oferowanych przez Usługodawcę
  • Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@paniala.pl oraz telefonicznie.

§ 2. Usługi świadczone poprzez Platformę

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników.
 3. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Platformy. Poprzez Platformę Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  • Konta i Profile Użytkowników;
  • Newsletter.
  • Przedstawianie ofert Partnerów
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, z wyłączeniem Usługi Newslettera następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Platformie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w Usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta, określonym w niniejszym Regulaminie.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Platformę. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Usługodawcę po naciśnięciu przycisku “Wypisz się”.
 6. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie każdej z Usług, o których mowa powyżej, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 3. Rejestracja w Platformie

 1. Użytkownicy dokonują w Platformie rejestracji kont indywidualnych.
 2. Konta indywidualne umożliwiają Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności Platformy.
 3. Rejestracji w Platformie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane, m.in: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
 4. Platforma udostępnia Użytkownikom możliwość dokonania rejestracji poprzez wskazanie danych aktywnego konta własnego Użytkownika indywidualnego na portalu społecznościowym Facebook lub innym portalu społecznościowym udostępnianym przez Platformę. Powyższa rejestracja następuje wskutek podania przez Użytkownika loginu i hasła do konta na portalu społecznościowym i złożenia dalszych oświadczeń woli niezbędnych do przekazania Usługodawcy danych osobowych w celu dokonania rejestracji. Dokonanie rejestracji poprzez Facebook lub inny portal jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na import wszystkich danych profilu Użytkownika na w/w portalach do Konta użytkownika na Platformie.
 5. Dokonania zgłoszenia, rejestracji Konta i późniejszych działań w ramach Platformy w imieniu i na rzecz Użytkownika mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika lub posiadające stosowne uprawnienie.
 6. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 7. Nie jest dozwolone zakładanie konta Użytkownika za pomocą automatu.
 8. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta użytkownika lub zawiesić funkcjonowanie Konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 9. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Platformy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej.

§ 4. Ogólne zasady korzystania z Platformy

 1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Stronę internetową lub za pomocą urządzeń mobilnych Użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  • korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej, Microsoft Edge w wersji 10.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 40.x lub nowszej, Opera w wersji 40.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 50.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies;
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  • używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy;
  • przestrzegania zasad prawa polskiego,
  • poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
  • niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.
 5. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Platformie są ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Platformie treści zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 7. Usługodawcy przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Usługodawcę usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.
 8. Konto Użytkownika, który nagminnie zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.

§ 5. Usługi świadczone poprzez Platformę

 1. Poprzez Platformę świadczone są Usługi doradcze i konsultacyjne z zakresu finansów i ubezpieczeń, w szczególności produktów finansowych: leasing, faktoring, ubezpieczenia, pożyczki oraz produkty bądź usługi Partnerów.
 2. Usługi świadczone poprzez Platformę w szczególności obejmują:
  • wysyłanie wiadomości chat,
  • odbieranie wiadomości chat,
  • edycja Konta Użytkownika,
  • rejestracja Konta Użytkownika,
  • logowanie do Konta Użytkownika,
  • robienie i dodawanie zdjęć z galerii telefonu,
  • wysyłanie zrobionych lub dodanych z galerii telefonu zdjęć jako załącznik,
  • wysyłanie zdjęć zapisanych wcześniej w sekcji 'Moje załączniki’ aplikacji,
  • odbieranie zdjęć w chmurkach wiadomości,
  • przeglądanie wysłanych zdjęć,
  • wysyłanie załączników .pdf,
  • odbieranie załączników .pdf.

§ 6. Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z Platformy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania podejmowane przez Użytkowników;
  • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Platformy;
  • prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Platformy;
  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Platformy;
  • wady danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkowników.;
  • skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
  • niemożności korzystania z Platformy,
  • korzystania z Platformy,
  • braku dostępu do Platformy, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Platformie,
  • błędu w funkcjonowaniu Platformy,
  • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
  • oddziaływania osób trzecich,
  • usunięcia Konta,
  • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Platformy wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.
 7. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Platformy osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 8. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych na Platformie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.
 10. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.
 11. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 12. Dostawca Usług Finansowych, Ubezpieczeniowych bądź innych (Partner) jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym wobec Użytkownika za prawidłową realizację transakcji jego dotyczącej.

§ 7. Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Platformy

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@paniala.pl Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy i Usługi.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§ 8. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Platformie i na Stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy i Użytkowników.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej oraz Platformy.
 4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Platformą, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż Dostawcy Usług Finansowych, jeżeli działania Użytkownika będą tego wymagały, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

§ 10. Usuwanie kont Użytkowników

 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia Konta Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta Użytkownikowi nie będącemu Konsumentem nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.
 5. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Platformie bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody Usługodawcy skutkuje automatycznym usunięciem Konta.

§ 11. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednak wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane czynności realizowane poprzez Platformę.
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych z w/w działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

§ 12. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z korzystaniem z Usług poprzez Platformę, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia …….. roku.

Wzór odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres kontakt@paniala.pl )

Adresat:. ………………………………………………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia usług przez Platformę PaniAla.pl:

 • Data zawarcia umowy:
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:
 • Adres e-mail użyty do zalogowania przez konsumenta(-ów)*:
 • Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
 • Data:

*niepotrzebne skreślić Przesłanie formularza z tego samego adresu e-mail z którego nastąpiło logowanie do Platformy uznawane jest za podpisane przez konsumenta(-ów).

Zobacz więcej

Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.