Wezwanie do zapłaty – kiedy jest nieważne i jak napisać wezwanie do zapłaty?

Twój kontrahent zwleka z opłaceniem faktury i zastanawiasz się, jak odzyskać dług bez wchodzenia na drogę sądową? A może to Ty otrzymałeś przedprocesowe wezwanie do zapłaty i nie wiesz, co robić? Niedochowywanie terminów płatności przez kontrahentów to niestety częste zjawisko. W skutecznym odzyskaniu pieniędzy pomaga tzw. miękka forma windykacji – wezwanie do zapłaty. Czym jest i jak napisać wezwanie do zapłaty? Jak prawidłowo dostarczyć pismo do dłużnika? I kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne? 

Admin -
Admin
jak napisać wezwanie do zapłaty
blog finansowy

Jeśli masz problem z windykacją długu i nie wiesz, co robić dalej, zadaj pytanie Pani Ali. 

Czas czytania ok.6 minut

Z tekstu dowiesz się:

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to oficjalne pismo kierowane do nierzetelnego kontrahenta w celu odzyskania długu. Znajduje się w nim m.in. informacja o zadłużeniu oraz żądanie uregulowania należności w określonym terminie. To podstawowy krok, który powinien podjąć wierzyciel, aby odzyskać pieniądze – oczywiście poza wcześniejszą próbą skontaktowania się z dłużnikiem i „partnerskiego” rozwiązania sprawy. Warto zawsze zastanowić się, czy przedsądowe wezwanie do zapłaty jest konieczne, bo nie ma co ukrywać, że jego wysłanie z dużym prawdopodobieństwem zakończy relację biznesową.

Wezwanie do zapłaty – jakie pełni funkcje?

Wezwanie do uregulowania należności wysyłane jest w celu polubownego rozwiązania problemu. Często pozwala uniknąć kosztownego i czasochłonnego dla obu stron procesu sądowego. W praktyce skutecznie mobilizuje dłużnika do spłaty zadłużenia. Jeśli uznał on roszczenie, na co masz wiarygodne dowody (mogą nimi być faktury VAT, korespondencja mailowa czy pisemna umowa), w wyniku sporu sądowego narazi się tylko na dodatkowe koszty. Dług wzrośnie jeszcze bardziej, jeśli sprawę przejmie firma windykacyjna. 

auto na jednosobową działalność

Kto może wystawić wezwanie do zapłaty?

Dzwonek do drzwi. To listonosz. Ma dla Ciebie list polecony. Kwitujesz odbiór, otwierasz kopertę, a tam pismo z wielkim nagłówkiem: „Wezwanie do zapłaty”. Co to jest? I czego u licha chce od Ciebie firma windykacyjna? Z niepokojem wczytujesz się w treść i nagle przypominasz sobie, że rok temu wziąłeś mały kredyt i chyba… zapomniałeś spłacać rat. Żądanie zapłaty może wysunąć każdy, którego wierzytelność stała się wymagalna. Jeśli Twój kontrahent nie zapłacił Ci w terminie, masz prawo wystawić wezwanie do zapłaty za fakturę (zwłaszcza, gdy nie odpisuje na maile, nie odbiera telefonów czy zwodzi Cię). Jeżeli to Ty jesteś dłużnikiem, pismo takie możesz otrzymać z banku, ze spółdzielni mieszkaniowej, z kancelarii prawnej będącej pełnomocnikiem wierzyciela albo od firmy windykacyjnej, do której trafiła sprawa Twojego długu.

Kiedy można wysłać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty możesz wysłać zawsze, gdy ktoś ma u Ciebie dług i chcesz podjąć próbę pozasądowego rozwiązania sporu, a inne metody (monity czy ustne ponaglenia do zapłaty) nie przyniosły skutku. Procedurę wezwania do zapłaty uruchamia się po upływie terminu do zapłaty lub spełnienia świadczenia niepieniężnego, czyli wówczas, gdy wierzytelność jest wymagalna. Oprócz tego, kiedy można wysłać wezwanie do zapłaty, warto wiedzieć, kiedy powinno się tego dokonać. Zwróć uwagę na przepis art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym informacja o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, stanowi jeden z wymogów formalnych pozwu. Jeśli prób takich nie podjęto, powód powinien wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia. Niezachowanie warunków formalnych pozwu skutkuje wezwaniem strony powodowej do uzupełnienia braków pod rygorem zwrócenia pozwu. Dlatego, zanim złożysz pozew, koniecznie spróbuj polubownie rozwiązać konflikt. Kopię wezwania do zapłaty wraz z dowodem nadania listu i najlepiej potwierdzeniem jego odbioru przez adresata (chyba że dłużnik nie odbiera wezwania do zapłaty) dołączysz do pozwu, czyniąc zadość wymogom określonym we wspomnianym art. 187 § 1 pkt 3 KPC. To także informacja dla sądu, czy strony sporu są skłonne do zawarcia ugody. Pamiętaj – jeśli nie wskazałeś konkretnego terminu, w którym Twój kontrahent ma Ci zapłacić (chociaż w praktyce trudno to sobie wyobrazić), na podstawie art. 455 KC powinieneś wezwać swojego dłużnika do spełnienia świadczenia. 

Warto też przeczytać:

kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne
zdolność kredytowa

Wezwanie do zapłaty – podstawa prawna

Jeśli musisz sporządzić wezwanie do zapłaty, podstawą prawną Twojego żądania może być:

 • art. 455 KC:Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania”;
 • art. 476 KC: „Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”;
 • istniejący stosunek prawny, z którego powstał obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej (swoje roszczenie udowodnisz, dołączając do wezwania umowę, fakturę VAT, wydruk korespondencji mailowej, protokół odbioru dzieła etc.);
 • art. 415 KC: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia” (istnienie odpowiedzialności deliktowej – za czyny niedozwolone).
auto na jednosobową działalność

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty, jak również ponowne wezwanie do zapłaty i ostateczne sądowe wezwanie do zapłaty, nie są uregulowane w konkretnych przepisach. Dzięki temu wierzyciel może takie pisma sporządzić samodzielnie, nawet gdy nie posiada wiedzy prawniczej. Jednak ze względu na to, że wezwanie do zapłaty najczęściej dołączane jest do pozwu sądowego jako dowód podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, przyjmuje się, że pismo powinno zawierać co najmniej:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane dłużnika i wierzyciela,
 • okoliczności powodujące powstanie zobowiązania,
 • kwotę długu wraz z odsetkami,
 • wskazanie, kiedy upłynął termin płatności,
 • wyznaczenie dodatkowego terminu zapłaty od momentu otrzymania wezwania,
 • pouczenie o naliczaniu odsetek,
 • numer konta, na które należy przelać środki,
 • pouczenie o skierowaniu sprawy do sądu w przypadku niezastosowania się do żądania.

Do pisma powinno się dołączyć dokument potwierdzający istnienie roszczenia i jego wysokość (np. kopię faktury VAT, kontraktu B2B czy umowy o dzieło). Czy wezwanie do zapłaty powinno być podpisane? Tak – przez wierzyciela lub osobę uprawnioną do jej reprezentowania (np. Twojego adwokata). W Internecie znajdziesz mnóstwo gotowych wzorów wezwań do zapłaty, które możesz wypełnić online, wydrukować, podpisać i wysłać. Warto wiedzieć, że w przypadku wezwania do zapłaty termin ustawowy nie istnieje, więc wierzyciel może go wskazać wedle uznania, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy. Najbezpieczniej w wezwaniu do zapłaty termin płatności określić na 7 lub 14 dni od daty otrzymania pisma. Terminy 2-3-dniowe pojawiają się w praktyce sporadycznie. Bieg terminu rozpoczyna się w momencie, gdy dłużnik otrzymał wezwanie w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać. 

auto na jednosobową działalność

Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Kodeks cywilny (art. 58 i in.) określa przesłanki nieważności czynności prawnej – gdy nie wywołuje ona zamierzonych skutków prawnych od samego początku. Nieważnością skutkuje m.in. dokonanie czynności prawnej przy braku zdolności do czynności prawnych, z pominięciem wymogu formy zastrzeżonej przez ustawę lub strony pod rygorem nieważności czy sprzeczności tej czynności z ustawą. Wezwanie do zapłaty nie posiada ustawowo zastrzeżonej formy, więc de facto pytanie nie powinno brzmieć, kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne, ale w jakich sytuacjach będzie ono bezskuteczne. Czynność bezskuteczna jest ważna, ale jej ostateczne funkcjonowanie zależy od konkretnego zdarzenia. Dlatego, jeśli dostałeś wezwanie do zapłaty, koniecznie sprawdź, czy:

 • roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne (np. już uregulowałeś zadłużenie),
 • termin do spełnienia świadczenia upłynął,
 • roszczenie nie przedawniło się (musisz podnieść zarzut przedawnienia roszczenia, ponieważ sąd nie uwzględnia go z urzędu),
 • pismo zostało prawidłowo doręczone. 

Wezwanie do zapłaty będzie nieważne, gdy pismo służy wyłudzeniu pieniędzy. Uważaj na oszustów i dokładnie czytaj, kto, czego i na jakiej podstawie żąda. 

Jak wysłać wezwanie do zapłaty?

Przepisy prawa nie narzucają wierzycielowi, jak wysłać wezwanie do zapłaty, ale w celach dowodowych najbezpieczniej dokonać wysyłki tradycyjnym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwrotkę dołączysz potem do ewentualnego pozwu. Możesz też wysłać e-wezwanie (zwłaszcza, jeśli korespondencja mailowa stanowiła Wasz normalny sposób komunikacji).

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – czym jest?

Otrzymałeś pismo z nagłówkiem „Wezwanie przedsądowe”? Co to jest i czym różni się od zwykłego albo ponownego wezwania do zapłaty? Przedsądowe wezwanie do zapłaty wysyłane jest dłużnikowi na ostatnim etapie windykacji polubownej. Zwykle poprzedzają go inne czynności windykacyjne. Dla Twojego dłużnika jest to informacja, że już więcej ponagleń nie otrzyma, więc w przypadku niezastosowania się do żądania, sprawa trafi do sądu, a on zostanie obciążony kosztami procesowymi. Pismo powinno być utrzymane w oficjalnym, stanowczym tonie i wysłane listem poleconym. Gdy otrzymasz przedsądowe wezwanie do zapłaty, co robić dalej? Jeśli wiesz, że masz zaległości i uznajesz swój dług, ale aktualnie nie dysponujesz środkami na spłatę, poinformuj o tym wierzyciela i zasugeruj kompromisowe rozwiązanie, np. poproś o przedłużenie terminu lub rozłożenie należności na raty. Najlepiej wystosuj odpowiedź na piśmie. Pamiętaj, że unikając kontaktu, Twój dług tylko wzrośnie – zwłaszcza gdy sprawa trafi do sądu, a potem do komornika. 

Jak odwołać się od nakazu zapłaty?

Sprawa długu może skończyć się w sądzie. Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, zawrze w pozwie wniosek o rozpoznanie sprawy w takim postępowaniu, a okoliczności uzasadniające żądanie zostaną przez niego udowodnione. Chodzi tu o dokumenty wskazane w ustawie lub posiadające walor silnego dowodu. Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty, masz prawo w ciągu 2 tygodni wnieść zarzuty do sądu. Wówczas zostanie wyznaczony termin rozprawy, podczas której sąd orzeknie o uchyleniu nakazu zapłaty albo jego utrzymaniu w całości lub części. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności. Po jego wydaniu, a przed skierowaniem sprawy do komornika, wysyła się do dłużnika przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty. Zastosowanie się do żądania pozwala uniknąć wysokich kosztów postępowania egzekucyjnego.

Jeśli masz problem z windykacją długu i nie wihttp://m.me/panialaplesz, co robić dalej, zadaj pytanie Pani Ali. 

paniala czat
panialaczat

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  faktoring wpraktyce
  Faktoring w praktyce

  Faktoring w praktyce to nie tylko narzędzia polepszające płynność przedsiębiorcy czy też sposób na przyspieszenie płatności poprzez wypłatę zaliczki faktoringowej to również skuteczny sposób na monitoring...

  Zobacz artykuł