Faktoring – 10 najczęściej zadawanych pytań

Odpowiadamy na Pytania o faktoring, które najczęściej stawiacie na forach lub bezpośrednio na czacie PaniAla. Szczegółowe zapytania dla konkretnych przypadków zadawajcie tu i teraz na czacie podpiętym do tekstu-Faktoring – odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań.

Admin -
Admin
faktoring pytania i odpowiedzi
czat o finansach

Czas czytania ok. 3 minuty.

W tekście odpowiadamy na pytania:

Co to jest faktoring?

Faktoring  jest to usługa polegająca na finansowaniu niewymagalnych wierzytelności klienta należnych mu od kontrahentów z tytułu dostaw lub usług. Gwarantuje on dostęp do gotówki nawet w 24 godziny od wystawienia faktury. Jest to szczególne rozwiązane dla dla firm, które chcą w szybkim czasie poprawić płynność finansową.

Czy potrzebne jest zabezpieczenie do faktoringu?

To wszystko zależy od rodzaju faktoringu, jaki jest oferowany przez firmę faktoringową. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z faktoringiem jawnym firmy faktoringowe wymagają zabezpieczenia w postaci weksla in blanco. Tak naprawdę to cesja wierzytelności i w jej ramach przelane wierzytelności są zabezpieczeniem spłaty tego faktoringu. Oczywiście pod warunkiem, że płatnik do faktoringu zostanie pozytywnie zweryfikowany przez firmę faktoringową.

W przypadku faktoringu niejawnego i odwrotnego zazwyczaj wymagane jest tzw. zabezpieczenie twarde w postaci zastawów na środkach trwałych lub wpisy na hipotekę.

Faktoring na dostawców jest tak naprawdę formą celowej pożyczki na zobowiązania  kontrahenta. To kontrahent w określonym terminie musi zwrócić te środki do firmy faktoringowej.

Faktoring niejawny jest formą pożyczki pod przyszłe faktury klienta.  Klient otrzymuje zaliczkę pod przyszłe płatności, a środki z faktury wpływają na jego rachunek, a nie na rachunek firmy faktoringowej.  To klient przelewa tą zaliczkę  ( zwraca ) firmie faktoringowej.

faktoring co to jest

Ile kosztuje faktoring?

Koszty za usługę faktoringu wahają się w przedziale od 0,5 % do 3 % wartości faktury  za 30 dni finansowania i zależą od wielu czynników.

Na koszt faktoringu mają wpływ następujące czynniki:

 • rodzaj faktoringu
 • branża, w której działa klient
 • długość funkcjonowania firmy na rynku
 • wysokość limitu finansowania
 • ilość płatników przekazanych do faktoringu
 • wysokość limitów na poszczególnych płatników
 • ocena kondycji finansowej klienta
 • ocena kondycji finansowej płatników
 • rodzaj zabezpieczenia
 •  terminy płatności w faktoringu

Cena za faktoring składa się rocznej opłaty przygotowawczej (0-3 % wartości limitu finansowania ) i wynagrodzenia od faktur przekazywanych do faktoringu.  Zdarzają się też umowy, które są oparte na abonamencie –  czyli stała opłata miesięczna. Część firm faktoringowych stosuje również w swoich umowa opłatę od niewykorzystanego limitu finansowania. Oprócz tych podstawowych opłat większość firm faktoringowych stosuje również dodatkowe opłaty jak. np. opłata za aneks do umowy, opłata za przyjęcie nowego płatnika do faktoringu.  Koszty te wynoszą zazwyczaj od 50,00 zł do 500,00 zł.

Czy muszę przekazać do faktoringu wszystkie faktury czy tylko te wybrane?

Zazwyczaj współpraca faktoringowa opiera się na cesji generalnej wierzytelności.  Oznacza to, że cały obrót z danym płatnikiem będzie przekazywany przez płatnika do firmy faktoringowej. Jednak to  klient decyduje o tym, którą z tych faktur chce sfinansować i przekazać do faktoringu. Może przekazywać każdą wystawioną fakturę albo tylko wybrane. Część firm faktoringowych oferuje również faktoring na tylko wybrane faktury od płatnika w postaci cesji konkretnych wierzytelności  lub możliwość sprzedaży pojedynczych faktur na różnych płatników.

Czy płatnik musi wyrazić zgodę na cesję?

Tak, płatnik powinien wyrazić zgodę na cesję,  ale tylko w przypadku faktoringu jawnego. W faktoringu jawnym wymagana jest zgoda na cesję, ale jej forma  jest uzależniona o danej firmy faktoringowej. W umowach, w których nie ma zakazu cesji zazwyczaj płatnik podpisuje tylko zawiadomienie o cesji lub jest ona wysyłana pocztą do płatnika. Natomiast kiedy mamy do czynienia z umowami, w których jest zakaz cesji to płatnik musi wyrazić zgodą na piśmie w postaci dokumentu cesji trójstronnej lub osobnego dokumentu zgody na cesję. W faktoringu odwrotnym firma faktoringowa płaci  za zobowiązania do dostawcy za klienta więc nie jest potrzebna żadna zgoda na takie finansowanie. Faktoring cichy jest skierowany właśnie do transakcji gdzie jest zakaz cesji i kontrahent nie chce na nią wyrazić zgody więc w tym przypadku nie jest wymagana zgoda.

doradca finansowy

Jaki muszę przekazać minimalny obrót do faktoringu?

Zazwyczaj w większości firm faktoringowych jest ustalony  limit finansowania, od którego jest uzależniona współpraca. Minimalne kwoty limitów mogą być bardzo różne poczynając nawet od około 30 000,00 zł do kilkudziesięciu milionów. Na rynku w tej kwestii jest bardzo duże zróżnicowanie. Część firm  faktoringowych specjalizuje się w limitach do 500 000,00 zł, a inne przyjmują obroty tylko powyżej tej kwoty.

Czy  muszę zwrócić środki jeżeli kontrahent nie zapłaci tej faktury ?

W większości umów faktoringowych oferowany jest faktoring niepełny czyli firmie faktoringowej przysługuje regres do klienta. Oznacza to, że firma faktoringowa wypłaca pod wskazane faktury zaliczki, które klient musi zwrócić w przypadku braku zapłaty przez kontrahenta. Oczywiście na rynku jest również oferowany faktoring  bez regresu, ale jest on o wiele droższy i zazwyczaj dotyczy kontrahentów w bardzo dobrej kondycji finansowej.

faktoring opinie

Faktoring – jakie dokumenty są wymagane do faktoringu?

Standardowe dokumenty, które należy złożyć do faktoringu to:

 1. zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami w ZUS-ie i US
 2. wyniki finansowe za ostatnie 2 lata
 3. zestawienie środków trwałych
 4. dane płatników do faktoringu
 5. dokumenty dotyczące transakcji- np. umowa, zlecenie, faktury
 6.  historia współpracy z płatnikami

Czy mogę przekazać do faktoringu faktury, które właśnie wystawiłem z dłuższym terminem płatności ?

Tak, istnieje taka możliwość, ale tylko w niektórych firmach faktoringowych.  Cześć firm faktoringowych przyjmuje do faktoringu faktury tylko wystawione po dacie zawarcia już umowy faktoringowej i podpisaniu cesji generalnej. Są jednak również firmy faktoringowe, które przyjmą do faktoringu fakturę już wystawioną z odroczonym terminem płatności i po pozytywnym zweryfikowaniu płatnika wypłacą zaliczkę pod taką fakturę.

faktoring odwrotny

Czy mogę przekazać do faktoringu kontrahenta, który nie płaci mi w terminie ?

Istnieje taka możliwość, ale to wszystko zależy czy dany kontrahent spóźnia się w określonych ramach czasowych, np. zazwyczaj płaci do 14 dni po terminie płatności.  W takiej sytuacji firma faktoringowa przyjmie takiego kontrahenta  do faktoringu, ale oczywiście policzy dodatkowe koszty za wydłużenie tego finansowania o te 14 dni.  Przekazanie do faktoringu kontrahenta co do którego nie jesteśmy pewni zapłaty jest niewskazane, bo i tak będziemy musieli zwrócić zaliczkę, która otrzymaliśmy od firmy faktoringowej.

paniala czat

Może Cię również zainteresować:http://m.me/panialapl

panialaczat

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.