Promesa leasingowa kluczem do pozyskania dotacji unijnej

Promesa z definicji to obietnica wykonania danej czynności lub spełnienia świadczenia finansowego zawarta w dokumencie przyrzeczenia. Promesę stosuje się jako pisemną formę deklaracji ustaleń na linii bank–klient.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
monit płatności paniala

Co to jest promesa i dlaczego się ją stosuje?

Promesa z definicji to obietnica wykonania danej czynności lub spełnienia świadczenia finansowego zawarta w dokumencie przyrzeczenia. Promesę stosuje się jako pisemną formę deklaracji ustaleń na linii bank–klient.

Najczęściej występującą promesą jest promesa kredytowa, która jest jednoznaczna z deklaracją banku o przyznaniu drugiej stronie kredytu. Tego typu deklaracje są nieodłącznym elementem inwestycji w nieruchomości, jednak nie gwarantują uzyskania kredytu.

Termin ważności promesy

Promesa to wstępna decyzja – deklaracja w danych warunkach, które się dynamicznie zmieniają. W związku z tym ogranicza ją termin ważności, który opiewa na maksymalnie dwa miesiące. Posiadający prawa do wystawienia promesy podmiot może ją wydać błyskawicznie, bo nawet w przeciągu dwóch dni roboczych.

Charakter informacyjny

Charakter informacyjny promesy jest istotny, gdy kredyto- lub leasingobiorca musi uiścić świadczenia u kontrahentów, zanim uzyska alternatywne źródła finansowania.

O czym świadczy promesa leasingowa lub kredytowa? Promesa leasingowa lub kredytowa świadczy o zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Ubiegający się o taką deklarację musi się liczyć z uiszczeniem za jej wydanie opłaty wynoszącej od stu do kilkuset złotych.

Promesa gwarancyjna

Banki komercyjne i banki Skarbu Państwa mogą wydać tzw. promesę gwarancyjną.

Czym jest promesa gwarancyjna? Promesa gwarancyjna jest deklaracją banku o poręczeniu kredytu, gdy petent spełni odpowiednie warunki w przyszłości.

Co to jest promesa leasingowa?

Promesa leasingowa to rodzaj formalnego zadeklarowania przez leasingodawcę zawarcia umowy na danych warunkach po spełnieniu przez leasingobiorcę szczegółowych wymagań w przyszłości.

Wybrane instytucje oferują coraz bardziej innowacyjne rozwiązania leasingowe. Promesę rezerwacyjną na czas 60 dni przedsiębiorca zainteresowany leasingiem floty może uzyskać online. W ten sposób właściciel firmy nie traci czasu na wypełnianie kolejnych formalności przy odmowie finansowania, ponieważ nie spełnia odpowiednich warunków. Dzięki promesie leasingowej najpierw ma deklarację finansowania, dopiero później musi podjąć decyzję o wybranym przedmiocie leasingu.

Co to jest promesa kredytowa?

Promesa kredytowa to zaświadczenie bankowe o zdolności kredytowej i wypłacalności klienta, którego dotyczy dokument. Zaświadczenie wydawane jest na czas od 30 do maksymalnie 60 dni za opłatą rzędu nawet kilkuset złotych.

Promesa może okazać się przydatna w sytuacji, gdy klient:

 • ubiega się m.in. o finansowanie inwestycji, czy też dotacje unijne,
 • w obliczu umów przedwstępnych.

Jest to deklaracja o posiadaniu kapitału, choć dokument ma wyłącznie formalny charakter informacyjny.

Charakter promesy kredytowej

Promesa kredytowa może przyjąć charakter:

 • zobowiązania się banku do udzielenia kredytowania klientowi na ustalonych z góry warunkach w przyszłym czasie,
 • niewiążącej deklaracji kredytowej,
 • informacji o płynności finansowej klienta możliwej do przedstawienia w celu rozpoczęcia inwestycji lub pozyskania finansowania zewnętrznego.

Tylko odpowiednio przygotowana promesa może mieć charakter wiążący. Zazwyczaj jest to informacyjna deklaracja, z której bank może zrezygnować.

Co powinno być zawarte w promesie kredytowej?

Procedury wewnętrzne banków umożliwiają dużą elastyczność co do treści wydanej promesy. Ważne, by szczegółowo ująć wszystkie informacje, ustalenia i deklaracje obu stron dokumentu.

promesa leasingowa
Promesa leasingowa może pomóc otrzymać dotację z Unii Europejskiej dla początkującego przedsiębiorcy.

Co to jest promesa inwestycyjna?

Promesa inwestycyjna spełnia – podobnie jak każda z promes – kilka funkcji. Ma ona za zadanie m.in. być niewiążącą deklaracją finansowania projektu przy spełnieniu szeregu warunków przez potencjalnego kapitałobiorcę. Jest również częścią projektu wsparcia firm sektora MŚP w premii technologicznej.

Jak uzyskać promesę inwestycyjną? Przedsiębiorca wnioskujący o kredyt inwestycyjny w komercyjnym banku składa wniosek kredytowy wraz z promesą inwestycyjną do Banku Gospodarstwa Krajowego (bank Skarbu Państwa) o dofinansowanie innowacji technologicznych.

Co to jest promesa ubezpieczeniowa?

Promesa ubezpieczeniowa to wyłącznie przyrzeczenie zawarcia polisy ubezpieczeniowej. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym nie jest ona dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym1. Promesa ubezpieczenia nie potwierdza, że podmiot, którego dokument dotyczy, jest ubezpieczony np. od odpowiedzialności cywilnej lub jakąkolwiek inną polisą dodatkową.

Promesa leasingowa a dotacje unijne

Aby skorzystać z refundacji transakcji leasingu z dotacji unijnych od 2010 r. według wytycznych MRR wystarczy minimum formalności2.

 1. Leasingodawca musi wystawić promesę leasingową leasingobiorcy.
 2. Leasingobiorca przedstawia dokument promesy wraz z wnioskiem o dofinansowanie właściwej jednostce publicznej.
 3. Obie strony finansowania leasingiem mogą podpisać umowę, jednak nie mogą zrobić tego przed złożeniem wniosku w jednostce publicznej.
 4. Upoważnienie leasingodawcy do poniesienia kosztów kwalifikowanych wiąże się z wystawieniem faktury VAT leasingobiorcy. To faktura zakupu jest ostatecznym determinantem otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.

Reasumując, jeśli ubiegasz się o dotację unijną i będziesz potrzebował finansowania na realizację projektu, możesz rozważyć leasing jako formę finansowania, gdyż możliwe jest rozliczenie dotacji jednym wnioskiem o płatność. – Mikołaj Łagowski, Leason, ekspert branży leasingowej

Podsumowanie

Promesa to inwestycja. Sporządzenie tego dokumentu wiąże się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych. Udając się do banku w celu uzyskania tej deklaracji, należy rozważyć, czy dokument jest faktycznie niezbędny, czy jest potrzebny w tym czasie oraz czy poświadczenie okaże się przydatne.

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  kalkulator leasingu
  Kalkulator leasingu

  Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania samochodów maszyn czy nawet budynków. Oczywiście firmy leasingowe nie działają charytatywnie w związku z czym każda tego rodzaju umowa...

  Zobacz artykuł