Pieniądze na czas

Kiedy chcesz szybko odzyskać pieniądze za wykonaną usługę właśnie dla Ciebie jest faktoring. Jego karta przetargowa to szybki dostęp do gotówki bez wykazywania się dobrą historią kredytową. W faktoringu najważniejsi są wiarygodni kontrahenci, z którymi firma współpracuje i dobry produkt. Dla małych i średnich przedsiębiorstw jest on bardzo często pierwszym źródłem finansowania.

Admin -
Admin

Czytaj i pytaj !

Z artykułu dowiesz się o:

Faktoring – tu ważny jest Twój kontrahent, a nie historia kredytowa

Często jest tak, że niezależnie od wielkości firma w pewnym okresie swojej działalności nagle traci płynność finansową, pogarsza się też jej zdolność kredytowa. A jednak wciąż oferuje dobre produkty oraz usługi i potrzebuje szybkiego dostępu do gotówki. Faktoring daje możliwość uzyskania finansowania bez dodatkowych twardych zabezpieczeń w postaci ustanowienia hipoteki czy też zastawu rejestrowego. W przypadku kredytu obrotowego liczy się zaplecze finansowe w postaci zdolności kredytowej na którą wpływ ma udokumentowana historia kredytowa.

UWAGA : Podstawowym warunkiem uruchomienia faktoringu jest pisemna zgoda na cesję wierzytelności czyli przeniesienie praw wynikających z faktur na tzw. faktora- instytucję finansującą.

Szybkie finansowanie faktur

Wyobraź sobie, że wystawiając fakturę z np. z 60 dniowym terminem płatności, otrzymujesz zapłatę od razu. Decydując się na korzystanie z faktoringu ( bankowego lub pozabankowego) faktury przekazujesz firmie finansującej, która przelewa na Twoje konto kwotę pomniejszoną o swoje wynagrodzenie. Natomiast Twój kontrahent płaci faktorowi w okresie wymagalności. Jeśli chodzi o czas na podpisanie umowy finansowania to umowy faktoringowe są dużo sprawniej procesowane niż umowy kredytowe. Te drugie są dużo bardziej sformalizowane.

Faktoring pojedynczej faktury czy wiele faktur?

Jeśli zależy Ci na szybkim sfinansowaniu transakcji i chcesz wystawić pojedynczą fakturę skorzystaj z cesji na pojedynczą fakturę. To dobre rozwiązanie, kiedy potrzebujesz szybko poprawić płynność finansową firmy. Natomiast jeżeli potrzebujesz finansować wiele rozdrobnionych faktur u różnych kontrahentów wybierz faktoring na wiele faktur.

Masz szczegółowe pytania o rozliczanie faktur w faktoringu zadaj je w każdej chwili – Alicja Ci odpisze

Faktoring mobilizuje odbiorców do opłacenia faktur

Usługa faktoringu szczególnie pomaga na początku współpracy z nowymi kontrahentami, kiedy nie znasz zbyt dobrze kontrahentów oraz ich pozycji rynkowej i zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Dużym plusem cesji jest dyscyplinowanie Twoich kontrahentów do terminowej zapłaty za fakturę. Podpisując umowę kontrahent ma jako wierzyciela firmę finansową, która w razie braku zapłaty ma wiedzę oraz środki żeby tych na należności skutecznie dochodzić.

Cesja może mieć formę generalną dot. praw do należności przyszłych i obecnych wynikających z umowy lub zlecenia lub dot. pojedynczych faktur.

Faktoring zabezpiecza zatem przed ewentualnymi roszczeniami ze strony podmiotów trzecich, komornik nie może zająć należności będących przedmiotem cesji. Jest tylko jedno ale cesja musi być ustanowiona przed zajęciem komorniczym i Twój kontrahent musi zostać przez firmę finansową o tym fakcie pisemnie powiadomiony.

Faktoring dla małych firm

Rozwiązanie to jest szczególnie ważne dla mniejszych firm realizujących jeden kontrakt i nie mających możliwości finansowania swoich prac ze spływających należności z innego kontraktu.

Warunki

Warunek pierwszy: przedsiębiorca ubiegający się o taką właśnie formę finansowania musi udokumentować źródło spłaty czyli przedstawić do wglądu zawarte umowy z kontrahentami.

Warunek drugi: warunkiem otrzymania limitu faktoringowego jest możliwość zabezpieczenia przez przedsiębiorcę takiej umowy finansowej. Zabezpieczenie może być w formie cesji z kontraktu/umowy, w oparciu o nią firma faktoringowa automatycznie rozlicza należności- płatności za bieżące faktury wystawiane przez klienta swoim kontrahentom na poczet spłaty zadłużenia limitu faktoringowego.

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ ?

Zapytaj Alicję – pierwszą asystentkę finansową wspieraną sztuczną inteligencją, która doradzi i znajdzie dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

    Admin -
    Admin

    Zobacz więcej

    Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.