OC prac budowlano-remontowych. Jakie wybrać ubezpieczenie.

Ubezpieczenie firmy budowlanej to obecnie standard, który zapewnia właściwą ochronę, ale również umożliwia start w przetargach, czy warunkuje otrzymanie konkretnego zlecenia. Prowadzisz tego typu działalność i zdajesz sobie sprawę, że powinna być ona odpowiednio ubezpieczona, ale nie wiesz jak wybrać dobrą polisę? Niniejszy artykuł to kompendium wiedzy, które rozwieje Twoje wątpliwości i udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania.

Admin -
Admin
ubezpieczeni oc dla firmy budowlanej
Ubezpieczenie OC firmy budowlanej

Potrzebujesz pomocy przy ubezpieczeniu firmy? Skorzystaj ze wsparcia. Pani Ala znajdzie dla Ciebie oferty, wynegocjuje ceny i pomoże w kwestiach prawno – formalnych. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

Czas czytania 5 minut

Z tekstu dowiesz się:

Ubezpieczenie budowy

Polskie prawo nie określa obowiązku ubezpieczenia firmy budowlanej, czy samych robót budowlanych. Oczywiście warto takie ubezpieczenie posiadać, ponieważ przy wykonywaniu prac budowlanych istnieje duże ryzyko popełnienia błędu, uszkodzenia istniejącej infrastruktury, czy wypadków przy pracy. Wszystkie te zdarzenia mogą wiązać się z koniecznością wypłacenia wysokiego odszkodowania, które może przewyższyć nawet wartość samej firmy.

O ubezpieczenie zazwyczaj dba inwestor, który wybierając odpowiedniego wykonawcę sprawdza, czy posiada on stosowne ubezpieczenie. W wielu przypadkach to inwestor samodzielnie ubezpiecza budowę. To zabezpiecza go przed ewentualną zmianą wykonawcy w trakcie robót, czy niskimi sumami ubezpieczenia w polisie zawartej przez wykonawcę.

Polisa dla wykonawcy robót budowlanych

Ubezpieczenie wykonawcy robót budowlanych obejmuje swym zakresem odpowiedzialność cywilną (OC) za ryzyko popełnienia błędu w trakcie robót budowlanych oraz szkód wyrządzonych w związku z wykonywaną działalnością. Dodatkowo można je rozszerzyć o ryzyka dodatkowe lub zawrzeć w wariancie all risk, co zapewnia kompleksową ochronę. Zatem posiadanie przez firmę budowlaną odpowiedniego ubezpieczenia powinno być istotnym kryterium przy wyborze wykonawcy do konkretnej pracy. Charakterystyczną cechą robót budowlanych jest wysokie ryzyko wystąpienia niepożądanego zdarzenia, czy wypadku.

OC dla firmy budowlanej

Ubezpieczenie OC dla firmy budowlanej

Podstawowy zakres polisy obejmuje ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC), które zabezpiecza firmę przed odpowiedzialnością za szkody wynikające z winy firmy lub pracowników. Polisa OC dla firmy budowlanej może obejmować swym zakresem odpowiedzialność kontraktową (za niewykonane lub nienależyte wykonanie prac) lub deliktową (za dopuszczenie się czynu niedozwolonego). Posiadanie takiej polisy jest bardzo ważne, ponieważ wspomniane szkody mogą być bardzo poważne, co wiązałoby się z dużymi kosztami ich usunięcia. Przedsiębiorca posiadający odpowiednie ubezpieczenie może spać spokojnie, ponieważ ryzyko przejmuje na siebie ubezpieczyciel.

Standardowa polisa OC dla firmy budowlanej może zostać rozszerzona o dodatkowe ryzyka, do których należy między innymi:

 • OC z tytułu wykonywania robót budowlano–montażowych – chroni przed ryzykiem wyrządzenia szkody w związku z wykonywanymi czynnościami. Należy dopilnować by w polisie znajdował się konkretny symbol PKD, który definiuje wykonywaną działalność;
 • OC z tytułu wadliwego wykonania usługi – przyda się w sytuacji, w której po zakończeniu prac budowlanych okaże się, że wymagane są poprawki. Ubezpieczyciel pokrywa wtedy roszczenia niezadowolonego klienta;
 • OC pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy – ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za ewentualne roszczenia pracownika, który uległ wypadkowi;
 • NNW – zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci pracownika oraz pokrycie kosztów jego leczenia i rehabilitacji. Zakres ubezpieczenia NNW nie jest tożsamy z ubezpieczeniem OC pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy, w związku z czym warto posiadać oba rozszerzenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm budowlanych, które prowadzą pracę na wysokościach, ponieważ wtedy najczęściej dochodzi do nieszczęśliwych wypadków.
 • OC podwykonawców – rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców i ich pracowników;
 • OC z tytułu szkód wyrządzonych przez pojazdy wolnobieżne, kafary, walce, młoty – dodatkowe rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w wyniku używania ciężkiego sprzętu.
oc dla firmy budowlanej

Polisa od ryzyka budowlano-montażowego „all risk”

Polisa all risk to produkt, który kierowany jest do klientów zainteresowanych kompleksową ochroną zarówno firmy, robót przez nią prowadzonych, jak i powierzonego jej mienia. Ubezpieczyciel odpowiada za wszelkie szkody, które nie zostały wymienione w OWU jako wyłączenia. Co więcej, jeżeli odmawia wypłaty odszkodowania, musi uzasadnić taką decyzję i wskazać konkretny zapis, na podstawie którego ona zapadła. W praktyce oznacza to, że firma może ubiegać się o odszkodowanie w przypadku każdego zdarzenia, a po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego leży ocena, czy dane ryzyko jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

Na jakie wyłączenia i zapisy umowy ubezpieczenia warto zwrócić uwagę?

W przypadku każdej umowy ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy jest to wariant podstawowy, rozszerzony, czy all risk najważniejsze są zapisy OWU. Przed zawarciem polisy warto dokładnie przestudiować wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia oraz definicje zakresu odpowiedzialności w danym wariancie/ryzyku. Istotne są również kwestie dotyczące udziałów własnych w szkodzie, sposobu naliczania odszkodowania, czy określenia i identyfikacji mienia, które zostaje objęte ochroną. Najczęstsze wyłączenia polis dla firm budowlanych to:

 • szkody do wysokości franszyzy redukcyjnej,
 • wina umyślna, rażące niedbalstwo,
 • ryzyka wojenne, strajki, bunt, zamieszki, akty terrostyczne,
 • działanie promieniowania jonizującego, skażenie radioaktywne, energia jądrowa,
 • wstrzymanie robót,
 • szkody pośrednie: kary umowne, brak wydajności, utrata rynku,
 • zużycie, korozja, erozje, kawitacje, oksydacje, powstanie osadów,
 • szkody w aktach, rysunkach, rachunkach, dokumentach, gotówce itp.,
 • zniszczenia w opakowaniach,
 • szkody ujawnione podczas inwentaryzacji,
 • kradzież zwykła (bez śladów włamania),
 • szkody w oprogramowaniu, bazach danych oraz szkody w wyniku niedziałania, nieprawidłowego działania sprzętu, oprogramowania, nośników danych.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia firmy budowlanej

Cena polisy dla firmy budowlanej wynika z oszacowanego przez ubezpieczyciela ryzyka wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Co wpływa na koszt takiego ubezpieczenia? Większość firm bierze pod uwagę te same aspekty, a mianowicie:

 • konkretna branża – ogólnie pojęte budownictwo można podzielić na kilka rodzajów działalności. Inny poziom ryzyka będzie dotyczył firmy zajmującej się wykończeniami wnętrz, a inny budową domów od podstaw, czy specjalizującej się pokryciami dachowymi;
 • skala działalności – droższa będzie polisa dla dużej firmy, która generuje wysokie obroty. Wynika to z faktu wykonywania przez nią wielu zleceń (często dużych) i zatrudniania dużej liczby pracowników. Niższą składkę zapłaci firma działająca lokalnie, która realizuje drobne zlecenia i zatrudnia tylko kilka osób;
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej – bogatszy pakiet oznacza większą ochronę, co automatycznie przekłada się na wzrost ceny za polisę;
 • udział własny – firmy budowlane, szczególnie te duże, decydują się często na posiadanie udziału własnego w polisie, co pozwala zmniejszyć składkę. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wystąpienia szkody ubezpieczyciel odpowiada proporcjonalnie do swojego udziału.

Koszt ubezpieczenia firmy budowlanej – przykład

W celu zobrazowania ile może kosztować konkretna polisa dla firmy budowlanej przeprowadzono kalkulację w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. Wykonana ona została w oparciu o następujące informacje:

Kod działalności PKDfirma wykonuje działalność zgodnie z kodem PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
Ilość osób zatrudnionych 10 osób
Roczne obroty firmyroczne obroty firmy to 1mln zł
Kwota ubezpieczeniafirma ubezpiecza budynek, w którym jest zarejestrowana działalność na sumę ubezpieczenia 150 tys. zł
Ubezpieczenie maszyn i urządzeńfirma dodatkowo ubezpiecza maszyny, urządzenia i wyposażenie budynku na kwotę 60 tys. zł i dodatkowo na kwotę 10 tys. poza miejscem ubezpieczenia;
OC działalności w wariancie deliktowympolisa zawiera OC z tytułu wykonywania działalności w wariancie deliktowym i kontraktowym na kwotę 50 tys. złotych;
Ubezpieczenie od ryzyka kradzieżydodatkowo polisa zawiera ubezpieczenie od ryzyka kradzieży na kwotę 10 tys. zł;
Ubezpieczenie pracownikówpolisa zawiera także OC z tytułu zatrudniania pracowników na kwotę 50 tys. zł.

Łączna składka dla opisanej firmy, przy wyżej wymienionych ryzykach wynosi 568zł na rok.

Co zawiera odszkodowanie z OC dla firmy budowlanej?

Odszkodowanie z OC dla firmy budowlanej to środki przeznaczone na pokrycie szkody powstałej w wyniku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. Wypłata odszkodowania może wynikać zarówno z odpowiedzialności deliktowej, jak i kontraktowej. W związku z tym warto posiadać polisę, której zakres obejmuje oba te rodzaje odpowiedzialności. Odpowiedzialność kontraktowa obejmuje niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac wynikających z umowy, np. zbicie szyby przy ustawianiu rusztowania. Odpowiedzialność deliktowa obejmuje natomiast czyny niedozwolone, które są zawinione lub nie, ale z mocy prawa odpowiada za nie wykonawca robót, np. niezabezpieczenie wykopu, do którego ktoś wpadł i złamał nogę.

Może Cię zainteresować:

Ubezpieczenie placu budowy

Inwestor może, a nawet powinien zadbać o ubezpieczenie obiektu w trakcie budowy, ale również całego placu budowy, na którym: prowadzone są prace kontraktowe, znajdują się materiały budowlane, narzędzia, sprzęt oraz wyposażenie budowy. W praktyce taka polisa składa się zazwyczaj z dwóch lub trzech sekcji. Pierwsza z nich musi obowiązkowo dotyczyć ubezpieczanego mienia (budynków, sprzętu, materiałów). Druga sekcja obejmuje OC z tytułu wykonywania robót budowlano-montażowych, a trzecia może zawierać dodatkowe ubezpieczenia (np. NNW). Możliwość zawarcia ubezpieczenia sekcji II i III warunkuje obowiązek ubezpieczenia sekcji I. Zasada ta wynika z tzw. monachijskiej konstrukcji ubezpieczenia, która jest podstawą, na której polskie towarzystwa ubezpieczeniowe oparły kształt oferowanych przez siebie polis i definiujących ich OWU.

Czy Inspekcja Pracy kontroluje fakt posiadania ubezpieczenia na budowie?

W skrócie można powiedzieć, że kontrole Inspekcji Pracy na budowach dotyczą przestrzegania przepisów BHP, a także warunków oraz legalności zatrudnienia. Zatem Inspektor nie ingeruje w to, czy firma posiada polisę OC, ponieważ nie jest ona obowiązkowa. Na jej posiadaniu powinno zależeć samemu przedsiębiorcy, bądź inwestorowi. Inspekcja Pracy sprawdza jedynie, czy pracownicy są zatrudnieni legalnie, co wiąże się z podleganiem pod ubezpieczenia w ZUS.

Podsumowanie OC dla firmy budowlanej

Kwestia ubezpieczenia firmy budowlanej powinna być istotna zarówno dla jej właściciela, jak i inwestorów, którzy zlecają jej wykonywanie konkretnych robót. Prace budowlane wiążą się z wieloma ryzykami, które warto zabezpieczyć w formie odpowiedniego ubezpieczenia. Polisa powinna być dostosowana indywidualnie do profilu działalności firmy oraz jej potrzeb.

Zleć Pani Ali przygotowanie oferty leasingu i porównania go z innymi. Za taką kalkulację Pani Ala nie pobiera żadnego wynagrodzenia, a jej otrzymanie nie stanowi żadnego zobowiązania z Twojej strony.

Dlatego zanim zaczniesz wysyłać oferty do kilkunastu firm poproś o zestawienie ofert Panią Alę.

A jeśli zdecydujesz się na którąś z ofert PaniAla zapewni Ci fachowe wsparcie:

– pomoc w ocenie i wyborze otrzymanych propozycji

– doradztwo w kwestiach prawno – podatkowych itp.

– pomoc w przypadku trudności z uzyskaniem finansowania

Zacznij teraz czat lub wyślij formularz

Ubezpieczenie OC firmy budowlanej

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.