Jak zarejestrować samochód?

Nowy i stary, krajowy i zagraniczny, kupiony i podarowany – każdy samochód trzeba zarejestrować, aby móc nim jeździć po polskich drogach. Procedura na szczęście jest całkiem prosta, a wiele spraw można załatwić przez internet. Zobacz, na czym polega rejestracja samochodu.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
rejestracja samochodu

Co to jest rejestracja?

Rejestracja samochodu to procedura urzędowa zezwalająca na użytkowanie pojazdu. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym1 rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, wydając:

 1. dowód rejestracyjny,
 2. zalegalizowane tablice rejestracyjne,
 3. nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.

Samochód powinien zostać zarejestrowany w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Kto może zarejestrować samochód?

Rejestracji samochodu dokonuje jego właściciel.

Kto rejestruje pojazd, kiedy auto ma więcej niż jednego właściciela?
W przypadku gdy auto ma dwóch lub kilku właścicieli, podczas rejestracji muszą zjawić się wszyscy, chyba że jeden ze współwłaścicieli będzie dysponował upoważnieniem od pozostałych albo złoży oświadczenie, że działa za ich zgodą.

Pisemne pełnomocnictwo

W imieniu właściciela rejestracją samochodu może zająć się też inna osoba fizyczna, posiadająca zdolność do wykonywania czynności prawnych (art. 33 kpa)2, pod warunkiem, że dysponuje jego pisemnym pełnomocnictwem. Za rejestrację auta wykonaną przez pełnomocnika trzeba zapłacić 17 zł (opłata nie jest pobierana, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny: małżonek, rodzeństwo, wstępny i zstępny).

Gdzie należy zarejestrować samochód?

Rejestracji pojazdu dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa powiatowego (albo miasta na prawach powiatu) właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Do wniosku o rejestrację pojazdu należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów. Wnioskodawca musi podać w podaniu swój dokładny adres: miejscowość, ulicę, nr domu i lokalu. Nie wymaga się wskazywania adresu zameldowania.

Ile trwa rejestracja samochodu?

Rejestracja samochodu przebiega dwuetapowo:

 1. Przy złożeniu wniosku możemy od razu otrzymać pozwolenie czasowe, tzw. miękki dowód rejestracyjny, ważny 30 dni (w szczególnych sytuacjach termin ten może zostać jednorazowo przedłużony o 14 dni).
 2. Do 30 dni (lub maksymalnie do 44 dni) zostaje wydany właściwy, tzw. twardy dowód rejestracyjny. Po odbiór wystarczy zgłosić się do odpowiedniego stanowiska w wydziale komunikacji.

Ubezpieczenie samochodu

Ważne! Odbierając twardy dowód rejestracyjny trzeba okazać ważną polisę OC (np. w pakiecie z NNW). Najlepiej ubezpieczyć samochód (lub zaktualizować ubezpieczenie OC) w dniu rejestracji, zaraz po wydaniu miękkiego dowodu rejestracyjnego. Warto rozważyć też ubezpieczenie AC i assistance.

Zob. też: ubezpieczenie motocykla, ubezpieczenie roweru, ubezpieczenie telefonu

Gdzie znaleźć pomoc w rejestracji samochodu?

Wszelkie informacje dotyczące rejestracji samochodu znaleźć można na stronie urzędu miasta właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Czy udostępnianie pomocy w rejestracji samochodu jest wymagane?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2009 r. każdy organ rejestrujący zobowiązany jest udostępnić na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej akceptowane wzory wniosków i informacje o procedurze ich składania, wymagane dokumenty, podstawę prawną i wymagane opłaty związane ze składanymi wnioskami, numer konta, na który ma być przelana opłata za określone usługi itd. Wszystkie urzędy udostępniają też swoje infolinie.

Czy można rejestrować samochód przez internet?

Od 2011 r. samochód można zarejestrować również online (Dz.U. z 2009 r., nr 74, poz. 634). Wniosek można złożyć przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca. Złożenie wniosku jest bardzo proste – kreator jest intuicyjny, a sam proces wypełniania pisma jest jasno przedstawiony. Wniosek trzeba uprawomocnić swoim podpisem, np. korzystając z profilu zaufanego założonego na platformie ePUAP. Do podania należy dołączyć zeskanowane dokumenty oraz potwierdzenie dokonania przelewu wymaganych opłat.

Jak zarejestrować samochód kupiony w Polsce?

Nowy samochód

Aby zarejestrować nowy samochód kupiony w Polsce, do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu),
 • dowód własności pojazdu (faktura VAT potwierdzająca kupno samochodu albo umowa sprzedaży),
 • kartę pojazdu (jeśli była wydana),
 • świadectwo zgodności WE (świadectwo homologacji),
 • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej i ewidencyjnej.

Nowy samochód – opłaty

Rejestracja samochodu nowego kupionego w Polsce Koszt
Tablice rejestracyjne zwyczajne 80 zł
Tablice rejestracyjne indywidualne 1000 zł
Dowód rejestracyjny 54 zł
Pozwolenie czasowe 13,5 zł
Nalepka kontrolna 18,5 zł
Nalepka legalizacyjna 12,5 zł
Opłata ewidencyjna 2 zł
SUMA (nowe tablice rejestracyjne) 180,5 zł
SUMA (indywidualne tablice rejestracyjne) 1100,5 zł

Samochód używany

Przy rejestracji używanego samochodu z Polski do wniosku należy dołączyć poniższe dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu),
 • dowód własności pojazdu (faktura VAT, umowa sprzedaży/ zamiany/ darowizny/ dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, umowa przewłaszczenia np. banku albo pierwotna umowa przewłaszczenia wraz z oświadczeniem o zwrotnym przeniesieniu prawa własności i oświadczeniem o całkowitej spłacie zadłużenia),
 • kartę pojazdu (jeśli była wydana),
 • dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego (zob. też: szkoda całkowita),
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej i ewidencyjnej.

Samochód używany

Opłaty związane z rejestracją auta używanego są takie same, jak w przypadku nowego auta pochodzącego z Polski. W sytuacji, gdy auto było wcześniej zarejestrowane w tym samym powiecie albo mieście na prawach powiatu nie trzeba wymieniać tablic rejestracyjnych. Wtedy koszt rejestracji wynosi tylko 81 zł.

Ważne!Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzić zmiany w procedurze rejestracji samochodów. Jeśli wdroży swój pomysł, kierowcy nie będą musieli zmieniać tablic nawet jeśli auto było wcześniej zarejestrowane w innym powiecie.

Podatek

Rejestrując samochód używany kupiony w Polsce trzeba też pamiętać o opłaceniu podatku od czynności cywilno-prawnych (jego koszt to 2% wartości samochodu). Na opłacenie podatku mamy 14 dni od kupna pojazdu. PCC nie trzeba płacić, gdy sprzedający prowadzi działalność gospodarczą i na sprzedawane auto wystawi fakturę VAT.

Ważne Kupując samochód na firmę zazwyczaj można odliczyć 50% podatku VAT (dotyczy pojazdów o masie do 3,5 tony). Jeśli pojazd wykorzystywany jest tylko do celów związanych z działalnością gospodarczą – ze względu na swoją konstrukcję – można odliczyć cały VAT (art. 86a ust. 9 ustawy o VAT). W takim wypadku w dowodzie rejestracyjnym uzyskuje się wpis VAT-1.

Zob. też: ubezpieczenie dla firm

Jak zarejestrować pojazd zabytkowy?

Procedura wygląda podobnie, jak w przypadku rejestracji samochodu używanego. Oprócz uzupełnionego wniosku i kompletu standardowych dokumentów trzeba też dołączyć dwazaświadczenia:

 1. zaświadczenie, że pojazd został wpisany do rejestru zabytków,
 2. zaświadczenie z przeprowadzonego badania i protokół oceny stanu technicznego auta.

Jeśli pojazd nie ma dowodu rejestracyjnego, trzeba złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o nieposiadaniu rejestracji.

rejestracja samochodu
Rejestracja samochodu polega na wydaniu przez starosty: dowodu rejestracyjnego,
zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
nalepki kontrolnej.

Zabytkowy pojazd z zagranicy

Jeśli pojazd został sprowadzony z zagranicy trzeba też dołączyć:

 • dowód odprawy celnej (dla pojazdów sprowadzonych spoza terytorium UE),
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub zwolnienie z tego obowiązku,
 • odpowiednie tłumaczenia dokumentów.

Jak zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy?

Aby zarejestrować używany samochód sprowadzony z zagranicy, oprócz wypełnionego wniosku trzeba złożyć następujące dokumenty:

 • dowód własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł, jeśli pojazd został wprowadzony na terytorium kraju przed 2016 r.,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem UE,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli jest wymagane),
 • tłumaczenia na j. polski dokumentów sporządzonych w j. obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

Koszt rejestracji jest taki sam, jak w przypadku auta kupionego w Polsce, powiększony o opłatę za wydanie karty pojazdu (75 zł).

Zob. też: Zielona Karta OC, ubezpieczenie turystyczne

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.