Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe jako wsparcie finansowe działalności firmy

Umiejętnie wykorzystane i zagospodarowane pożyczki terminowe dla firm mogą stać się istotnym wsparciem działalności każdego przedsiębiorstwa. Mnogość ich form pozwala dobrać ich rodzaj do konkretnego przypadku z sektora prywatnego. Przyjrzyjmy się prężnie działającemu rynkowi pożyczek dla firm.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
pożyczki terminowe dla firm

Źródła finansowania działalności firmy

Bieżąca działalność, a długofalowo – rozwój każdego przedsiębiorstwa, wymaga odpowiednich nakładów kapitałowych. Najprościej jest podzielić źródła finansowania firmy na własne i obce.

Źródła własne

 • reinwestowany zysk,
 • emisja akcji,
 • sekurytyzacja aktywów,
 • dotacje,
 • venture capital/private equity.

Źródła obce

 • kredyty,
 • pożyczki dla firm,
 • obligacje i inne instrumenty rynku kapitałowego,
 • leasing,
 • franchising,
 • faktoring.

Plan finansowy

Instrumentem usprawniającym podejmowanie trafnych decyzji biznesowych jest plan finansowy. Poczyniona analiza uwzględniać ma nie tylko plany rozwoju, lecz także ryzyko. Ważnym pojęciem jest również kapitał obcy, zwany inaczej długiem przedsiębiorstwa. Pozyskiwany może być poprzez zaciąganie pożyczek, kredytów, emisję obligacji itp.

Dzieli się na:

 1. krótkoterminowy (termin spłaty jest krótszy niż jeden rok),
 2. długoterminowy (termin spłaty jest dłuższy niż jeden rok).

Pożyczki terminowe dla firm

Pożyczki krótkoterminowe dla firm

Pożyczki krótkoterminowe udzielane na okres do 12 miesięcy, dotyczą z reguły niskich kwot. Ryzyko kredytowe instytucji finansowej jest łatwe do określenia. Procedury związane z przyznaniem kredytu są prostsze, a wnioski kredytobiorców szybciej rozpatrywane. Na rynku funkcjonują równolegle pożyczki terminowe dla firm: ratalne i krótkoterminowe.

pożyczki terminowe dla firm 1
Pożyczki terminowe dla firm dają przedsiębiorcom wiele możliwości. Jedną z nich jest możliwość spłaty zadłużenia w ratach lub jednorazowo.

Jaka jest różnica pomiędzy pożyczką ratalną a krótkoterminową?

Najważniejszą różnicą między nimi jest fakt, że pierwsze z nich spłaca się stopniowo, według ustalonego harmonogramu spłaty rat, zmniejszając swój dług wobec pożyczkodawcy, a drugie reguluje się jednorazowo, na koniec okresu kredytowania.

Pożyczki długoterminowe dla firm

Ten rodzaj pożyczek terminowych dla firm wymaga zwykle więcej formalności. Może pojawić się też potrzeba przedstawienia zaświadczenia o dochodach i zabezpieczenia. Czas spłaty pożyczek długoterminowych sięgać może nawet kilkudziesięciu lat. Są one też idealne wtedy, gdy firma zastanawia się, jak wyjść z długów, kumulując kilka zobowiązań w jedno większe. Czasem są to pożyczki terminowe dla firm pod zastaw. O pożyczki długoterminowe możemy się starać w bankach i firmach pożyczkowych. W grę wchodzą również kredyty w różnych walutach i kredyty obrotowe. Te ostatnie nie posiadają zwykle harmonogramów spłat ani wypłat pieniędzy. Są one realizowane na życzenie firmy w ramach dostępnego limitu.

Dotacje i dofinansowania dla firm

O dofinansowanie z budżetu państwa i ze środków unijnych mogą ubiegać się mali, średni bądź początkujący przedsiębiorcy chcący rozwinąć swoją działalność. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw oraz w programach Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Zdarza się, iż istnieje wymóg wykazania innowacyjności projektu czy stworzenia nowych miejsc pracy. Beneficjent musi sporządzać sprawozdania finansowe z przebiegu realizacji inwestycji, a także mieć na uwadze możliwość przeprowadzenia kontroli zewnętrznej, np. w zakresie wydatków.

Dotacje dla firm z Unii Europejskiej

Do przedsiębiorców stawiających na nowoczesność skierowane są wspomniane programy: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Regionalne Programy wojewódzkie. Jeśli firma działa na wsi, może starać się o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o wsparcie z programu Polska Wschodnia składa się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a w regionach – do urzędów marszałkowskich lub innych instytucji, którym zlecono takie zadania. O wsparcie można ubiegać się też w Lokalnych Grupach Działania. Ich lista dostępna jest na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dotacje dla firm z Urzędu Pracy

Wsparcie przyznawane z Funduszu Pracy ma charakter bezzwrotny. Dotacja może wynieść maksymalnie około 24 000 zł (sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia). Głównym warunkiem przyznającym prawo do starania się o dofinansowanie z urzędu jest bycie osobą bezrobotną, zarejestrowaną w PUP. Procedura trwa ponad miesiąc, wkład własny nie jest obowiązkowy. Całość dofinansowania należy wydać w trakcie 30 dni od przyznania. W umowie z PUP zawarte są wszelkie uregulowania dotyczące praw, obowiązków i terminów, dlatego też należy dokładnie się z nią zapoznać.

Dotacje dla firm z gmin

Programy dofinansowujące powstawanie nowych firm prowadzą też niektóre gminy. Ich beneficjentami są określone grupy, np. osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, bezrobotni. Czasem na zasadzie umowy użyczenia udostępniają zainteresowanym komputery lub inny sprzęt. Gminy nie angażują w działania aniołów biznesu. Są to inwestorzy prywatni, którzy wkładają własne pieniądze i doświadczenie w przedsięwzięcia będące w bardzo wczesnych fazach rozwoju w zamian za udziały. Warto pamiętać, że sposobem na pozyskanie pieniędzy dla rozwijającego się przedsięwzięcia są również internetowe platformy crowdfundingowe. Jest ono w takim przypadku dofinansowywane dużą liczbą drobnych wpłat dokonywanych przez internautów.

Kredyty i pożyczki terminowe dla firm

Kredyt a pożyczka to dwa różne pojęcia.

Jaka jest postawowa różnica pomiędzy kredytem a pożyczką?

Umowa pożyczki jest mniej sformalizowana i częściej używana w stosunkach prywatnych. Z kolei kredyty są bardzo ściśle regulowane przez przepisy i mogą być wykorzystane w określonych przypadkach, np. kredyt hipoteczny czy obrotowy.

Firmowy kredyt gotówkowy jest prostym i wygodnym sposobem finansowania bieżącej działalności. Nie wymaga rozliczania się z bankiem z celu, na który wykorzystano pieniądze. Jednym z najwygodniejszych rozwiązań jest możliwość zawnioskowania o pożyczkę przez Internet, bez konieczności wizyty w oddziale banku lub firmy pożyczkowej. W przypadku pożyczki online dla firmy nie musimy przedstawiać znacznej liczby dokumentów, a formalności są ograniczone do minimum1.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na zwiększenie wartości majątku trwałego danego przedsiębiorstwa. Właściciel firmy musi w tym przypadku uwiarygodnić zasadność planowanej inwestycji i jej spodziewane rezultaty, głównie w postaci zysków. Należy przedłożyć kosztorys inwestycji i biznesplan. Po przyznaniu pożyczki musimy liczyć się również z koniecznością przedstawiania wszystkich faktur i wykazywania postępów w realizacji inwestycji finansowanej kredytem kapitałowym.

Kredyty i pożyczki dla małych firm

Kredyty dla nowych firm co do zasady posiadają wyższe oprocentowanie niż w przypadku innych kredytów dla przedsiębiorstw. Firma, której udzielany jest kredyt, nie osiągnęła jeszcze odpowiedniej pozycji na rynku i istnieje większe prawdopodobieństwo niepowodzenia przedsięwzięcia. Z tego powodu nowa firma starająca się o kredyt musi liczyć się z odmową bądź z wyższą RRSO. Jak uzyskać pożyczkę?

Warto zacząć od sprawdzenia:

 • oferty banków, które specjalizują się w udzielaniu kredytów firmom z krótkim stażem działalności,
 • ofert firm pożyczkowych udzielających pożyczek pozabankowych. Ich koszt jest z reguły ustalany indywidualnie dla każdego przypadku.

Opcje leasingowe dla firm

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje leasingu:

 1. leasing operacyjny,
 2. leasing finansowy.

Leasing finansowy

Jeśli zdecydujemy się na leasing finansowy, to leasingowany przedmiot będzie częścią aktywów leasingobiorcy i to on dokonywać będzie odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu okresu leasingu dany przedmiot przejdzie na własność korzystającego za symboliczną cenę i można go będzie wykorzystywać dalej w firmie lub odsprzedać z zyskiem.

Leasing operacyjny

W przypadku leasingu operacyjnego to firma leasingowa ujawnia przedmiot w swoich aktywach i to ona jest odpowiedzialna za dokonanie odpisów amortyzacyjnych2.

Leasingobiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów:

 • całą opłatę wstępną,
 • wszystkie raty leasingowe,
 • także opłaty związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu.

W związku z tym to rozwiązanie zaleca się firmom, które zakładają, że okres użytkowania przedmiotu będzie krótszy od okresu jego całkowitej amortyzacji.

Leasing dla małych firm

Dla małych przedsiębiorstw leasing to często jedyna możliwość prowadzenia działalności czy jej dalszego rozwoju. Ograniczeniem dla takich przedsiębiorców może być wiek właściciela firmy (18–25 lat) oraz krótki staż rynkowy.

W przypadku wielu leasingodawców przy udzielaniu takiego finansowania wymagana będzie:

 1. wyższa opłata wstępna,
 2. żądane poręczenie spłaty leasingu przez osobę w wieku powyżej 25 roku życia.

Zdarzają się też oferty, które umożliwiają leasing od pierwszego dnia działalności firmy.

Podsumowanie

Obecnie przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze z różnorodnych źródeł, również bezzwrotnych. W takim przypadku kontrola nad celowością ich przyznania oraz wydawania jest jednak bardzo dokładna. Największą dowolność gospodarowania pieniędzmi zapewniają niezmiennie komercyjne pożyczki terminowe dla firm oraz kredyty.

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.