Faktoring dla małych firm. Rodzaje i korzyści.

Faktoring jest jedną z form finansowania działalności przedsiębiorstwa. Polega na wykupie przez firmę faktoringową lub bank niewymagalnych faktur wystawianych przez Klienta tytułem sprzedaży towarów lub usług. Instrument ten pozwala Klientowi na zachowanie płynności finansowej firmy oraz ogranicza ryzyko związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów.

Admin INDOS -
Admin INDOS
faktoring dla małych firm
blog finansowy

Czas czytania ok. 5 minut

Z tekstu dowiesz się:

Jak mikrofaktoring rozwija małe firmy

Trwająca od ponad roku pandemia w znaczny sposób zmieniała rynek sprzedaży i usług. Całkowite lub częściowe zamknięcie wielu branż handlowych spowodowało dla wielu firm, w szczególności tych małych konieczność korekty profilu działalności lub całkowite przebranżowienie.

Zmiany wymagają znacznych środków finansowych związanych czy to z zakupem nowych maszyn czy urządzeń, czy też koniecznością szkoleń, poznawania nowych rynków usług etc.

Faktoring dla małych firm korzyści

Mała firma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 10 do 50 pracowników. Całkowity bilans roczny i/lub obrót firmy nie może przekraczać 10 milionów euro. Według ostatnich danych za rok 2020 małe firmy stanowią 2,4% wszystkich przedsiębiorstw i jest ich 52,7 tys. Małe przedsiębiorstwo jest z założenia bardzo elastyczne i szybko reaguje na zmienne realia rynku. Ograniczona struktura pozwala uprościć i skrócić procesy decyzyjne i prowadzić sprawną politykę ekonomiczną.  Elastyczność i sprawność  decyzyjna jest bardzo ważna w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej. Małe firmy poza niewątpliwymi korzyściami związanymi ze sprawnym zarządzaniem, borykają się niestety w większości przypadków z trudnościami z dostępem do kapitału. Małe obroty czy też słabe wyniki finansowe powodują, że banki z dużą ostrożnością podchodzą do finansowania takich podmiotów dlatego faktoring dla małych firm jest często jedynym sposobem na poprawę kondycji firmy.

oferta faktoringu paniala

Remedium na brak płynnoci finansowej małych firm jest usługa faktoringu należności. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa pozwola na:

-Faktoring odwrotny skredytowanie zakupu towaru lub usługi.

Jak to działa w rzeczywistości? Przedsiębiorca ustala z firmą faktoringową limit finansowy, w ramach którego firma finansująca reguluje jego zobowiązania. Zostaje też ustalony termin spłaty zaciągniętych zobowiązań, może wynosić od 30 do 120 dni. Termin zwrotu środków do instytucji finansowej pokrywa się z płatnościami bieżącymi od kontrahentów firmy. W związku z tym firma spłaca, takie finansowanie z bieżącej działalności, realizowanych kontraktów i współgra to z obowiązującymi terminami zapłaty faktur przez ich kontrahentów.

faktoring wymagalnościowy

-Faktoring klasyczny wydłużenie terminu zapłaty

Faktoring klasyczny jest krótkoterminowym zewnętrznym źródłem finansowania kapitałem obcym. Przedsiębiorca sprzedaje faktury instytucji finansowej. Dzięki temu poprawia bieżącą sytuację przedsiębiorstwa, a zatory płatnicze w firmie odblokowywane są dzięki regularnym wpłatom faktora ( instytucji finansującej). Ich wysokość zależy od ustalonego w umowie procentu oraz wartości poszczególnych należności.

Przeczytaj także:

-Faktoring cichy – sfinansowanie transakcji handlowych bez wiedzy lub zgody płatnika.

Rozwiązanie to jest podobne w swoim działaniu do faktoringu klasycznego, nastomiast różnica polega na tym, że płatnik nie jest informowany o przekazaniu wierzytelności do faktoringu.

Przede wszystkim jednak przyczynia się do poprawy płynności finansowej firmy. Pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów oraz wypłatę wynagrodzeń pracowniczych. Stały i pewny dostęp do kapitału pozwoli również na planowanie przyszłych zdarzeń gospodarczych zarówno co do kierunków jak i skali działalności.

Podsumowanie – faktoring dla małych firm

Podsumowując, usługa faktoringu należności wydaje się instrumentem finansowym niezwykle przydatnym i potrzebnym małym firmom. Nie bez znaczenia jest również możliwość wybiórczego z niego korzystania. Firma sięga po niego tylko w razie potrzeby lub ogranicza w przypadku poprawy płynności. Taka wybiórczość pozwala na dużą elastyczność i możliwość precyzyjnego planowania wydatków i kosztów.

paniala czat
PaniAla - Asystentka przedsiębiorcy

Zdjęcie: Pixabay/Gerd Altmann 

    Admin INDOS -
    Admin INDOS

    Zobacz więcej

    Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.